วีซ่าอินเดีย

ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าประมาณ 3-5 วันไม่รวมวันหยุด ต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
  • 1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ชุด
  • 2.รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
  • 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,
  •  4.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม
Visitors: 14,067