วีซ่านิวซีแลนด์

ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันไม่รวมวันหยุด  สามารถยื่นแทนได้
  • 1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ชุด
  • 2.รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
  • 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,
  •  4.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ), กรณีสมรสแล้วขอสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าด้วย
  • 5.กรณีพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ของบริษัทที่ทำงานอยู่ ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน
    ระยะเวลาทำงานกับบริษัท เงินเดือนรายได้
  • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
  • 6.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร
  • 7.เด็ก อายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครองมาประกอบด้วย
Visitors: 14,067