วีซ่าพม่า

ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่า 3-7  วันไม่รวมวันหยุด สามารถยื่นแทนได้
  • 1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ชุด
  • 2.รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
 
Visitors: 14,067