วีซ่าไต้หวัน

ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่า 3  วันไม่รวมวันหยุด สามารถยื่นแทนได้
  • 1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ชุด
  • 2.รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
  • 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,
  • 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ), กรณีสมรสแล้วขอสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าด้วย
  • 5.กรณี พนักงาน หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ของบริษัทที่ทำงานอยู่ ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน
    ระยะเวลาทำงานกับบริษัท เงินเดือนรายได้
  • 6.กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
  • 7.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร
  • 8.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม
Visitors: 14,067