วีซ่าจีน

ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่า 4  วันไม่รวมวันหยุด สามารถยื่นแทนได้

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง 

2.รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)

3.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม

Visitors: 14,067