วีซ่าออสเตรเลีย

ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันไม่รวมวันหยุด ต้องจองคิวยื่นกับศูนย์ยื่นวีซ่าทางอีเมลล์  /  สามารถยื่นแทนได้

 • 1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าทั้งเล่ม
 • 2.รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,
 • 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ), กรณีสมรสแล้วขอสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าด้วย
 • 5.กรณีพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ของบริษัทที่ทำงานอยู่ ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน
  ระยะเวลาทำงานกับบริษัท เงินเดือนรายได้
 • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 • 6.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร
 • 7.จดหมายหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าในออสเตรเลีย(เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • 8.เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดาหรือหากเด็กเดินทาง กับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาโดยสามารถขอเอกสารที่สำนักงาน เขต/อำเภอ หรือ เดินทางกับญาติ ต้องให้บิดา/มารดาทั้งคู่ทำหนังสือยินยอมจากอำเภอว่าให้เดินไปกับใคร
Visitors: 14,067