ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เยือนปราสาทนครวัด ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก • ชมเมืองนครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา • ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพู รัตนะชาติแห่งอารายะธรรมขอม • ปราสาทตาพรหม "ทูมเรเดอร์" ปราสาทที่ตกแต่งครอบคลุมด้วยรากไม้ธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น • นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
Visitors: 14,067