วีซ่า

บริการข้อมูลการขอวีซ่า

บริการข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าวิธีการยื่นขอ วีซ่าขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าของประเทศต่างๆและบริการรับยื่นวีซ่าแทนสำหรับ ประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทนบริการทั้งองค์กรหน่วยงานและแบบบุคคล

 

 >>>ตรวจลงตรา (VISA) : ข้อมูลทั่วไป<<<

รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 25 ประเทศ

เฉพาะ "คนไทย " ไปต่างประเทศนอกจาก 'หนังสือเดินทาง' ที่ขาดไม่ได้ ใบเบิกทางท่องโลกที่สำคัญอีกอย่างก็คือ 'วีซ่า'ซึ่งค่าธรรมเนียมในแต่ละประเทศอาจต่างกัน แต่มีถึง25ประเทศที่อ้าแขนรับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยแบบไม่ต้องขอ วีซ่าเพียงแต่ต้องพำนักภายในเวลาที่กำหนด

 

ข้อยกเว้นพิเศษ
ไต้หวัน (Taiwan)  ข้อ ยกเว้นพิเศษสำหรับวีซ่าไปไต้หวันที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ หากมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของประเทศดังต่อไปนี้ออสเตรเลีย (Australia) นิวซีแลนด์ (New Zealand) แคนาดา (Canada) อเมริกา (USA) ญี่ปุ่น (Japan) กลุ่มยุโรป (Schengen) และอังกฤษ / สหราชอาณาจักร (UK)

                     

 

รายชื่อประเทศยุโรปที่สามารถใช้ แชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

                  เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทาง
           ไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว
           (Single entry) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
           โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น (Schengen)

           การทำเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง 
           เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
           ต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่
           จะออก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ให้คือ ประเทศ อิตาลี) และต้องเป็นประเทศที่พำนักนานที่สุด  แต่ถ้าพำนักในแต่ละประเทสเท่ากันให้ยื่นประเทศแรก
           ที่เข้า

                 ปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศ ที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 ประเทศนี้มีนโยบาย
           ด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ

                 “ประเทศเชงเก็น” ทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี
           อิตาลี  ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรป
           ได้แก่ นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

 บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก็นสำหรับประเทศที่กล่าวไว้ข้าง ต้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ

เอกสารการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

              1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนโดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
              2. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
              3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่งเงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
              4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ถ่ายสำเนาย้อนหลัง
              5 เดือน หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BankCertificate) (ภาษาอังกฤษ)
              6. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
              7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
              8. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (Work Permit)
              9. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
              10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,960 บาท
     หมายเหตุ : อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น อัตรานี้ปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานฑูระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-5 วันทำการ

>>>ตรวจลงตรา (VISA) : ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ<<<

การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)1. การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราช อาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น
1.  ผู้ร้องจะต้องแสดงหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงานหรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน
2.  ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.  ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

 หากท่านต้องการอัพเดทข้อมูลวีซ่าอื่นๆ สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.consular.go.th/main/th/services/1287

 


Visitors: 14,067